Логик зөв шалтгаан ба үндэслэлтэй дүгнэлтийн зарчмуудын албаны зохион байгуулалттай судалгаа юм.Эхэндээ компьютерын шинжлэх ухаан ба математик гүн ухааны сургуултуудад логикийг оюуны ажиллагаануудад хэрэглэдэг.Тэр төөрөгдөлүүд байх ба төрлүүд хүчинтэй байх утгуудын ерөнхий хэлбэрүүдийг шалгана.Гүн ухаан зарим албаны хэлний дотор үндэслэлтэй дүгнэлтүүдийн судалгаа байна.Логикийн судалгааг математикийн ёс суртахуун яруу найргийн хэсгүүдэд ихэд хэрэглэдэг.Орос болон Индианы эртний иргэншилүүдэд маргааны логикийн судалгаанууд байсан.Тэр бас дүрмийн ном ба илтгэх урлагийг багтаасан зүйл тогтолын жирийн судалгааг сонгодог.Аристотель-ийн дүрмээр философт баттай байр суурь эзлүүлсэн.Логикийг үргэлж хоёр хэсэгт нэгтгэн дүгнэж шалтгаан руу хуваадаг.


Логик зөв шалтгаан ба үндэслэлтэй дүгнэлтийн зарчмуудын албаны зохион байгуулалтай судалгаа юм.Эхэндээ компьютерын шинжлэх ухаан ба математик гүн ухааны сургуултуудад логикийг оюуны ажиллагаануудад хэрэглэдэг.Тэр төөрөгдөлүүд байх ба төрлүүд хүчинтэй байх утгуудын ерөнхий хэлбэрүүдийг шалгана.Гүн ухаан зарим албаны хэлний дотор үндэслэлтэй дүгнэлтүүдийн судалгаа байна.Логикийн судалгааг математикийн ёс суртахуун яруу найргийн хэсгүүдэд ихэд хэрэглэдэг.Оросболон Индианы эртний иргэншилүүдэд маргааны логикийн судалгаанууд байсан.Тэр бас дүрмийн ном ба илтгэх урлагийг багтаасан зүйл тогтолын жирийн судалгааг сонгодог.Аристотель-ийн дүрмээр философт баттай байр суурь эзлүүлсэн.Логикийг үргэлж хоёр хэсэгт нэгтгэн дүгнэж шалтгаан руу хуваадаг.

Судалгааны логик засварлах

1.1Судалгааны хэлбэр

1.2Дедукцийн ба индукцийн эргэцүүлэл бас буцаан дүгнэлт гаргана.

1.3 тогтвортой байх, үндэслэлтэй байх,найдвартай байх, бас бүрдүүлэх

1.4 логикийн өрсөлдөгчийн ойлголт

Логикийн сэдэвүүд засварлах

2.1 Ой санааны логик

2.2 Таах логик

2.3 Тогтоох логик

2.4 Загвар логик

2.5 Чөлөөтэй бодол

2.6 Математикийн логик

2.7 Гүн ухаанаар өрсөлдөх логик

2.8 Логик ба тооцолох

Маргаан засварлах

3.1 Логик бол уйтгар

3.2 Дүгнэлт: хатуу материал

3.3 Хүлцэнгүй ба тэвчээргүй

3.4 Учирзүйг үнэн шудрагаар няцаах

3.5 Өөрийг харахад

3.6 Тэмдэглэл

3.7 Ашигласан номын жагсаалт

3.8 Гадаад холбоос цаашид унших

Логикийн судалгаа засварлах

Энэ анхны нэг мэдрэмжид шалтгааны дүрэм.Та сурахыг хүсэх ёстой,та хүсвэл асуултын хариуг олох болно.Логикийн хэлбэрийн төвийн утга нь түүний логик мэдээлэлээр тодорхой гэж үзэх үзэл байна.Энгийн логик нь байгалийн хэлний судалгаа ба ялангуяа төөрөгдлүүдийн судалгаа энгийн логикийн чухал салбар юм. Платоны ярианы логикийн энгийн сайн жишээнүүд байдаг. Албаны зүй тогтол цэвэр албаны дүгнэлтийн мэдээлэлтэй судалгаа байна. Дүгнэлт ямар нэгэн шинж байхгүй ба хэрэглээгээр илэрхийлэх бүхэлд нь шийдвэрийн хянуурын тухай хийсвэр байна.Аристотелийн логикийн судалгаанууд эртний албаны судалгаатай ижил байна.Аристотелийн сүүлийн үеийн зүй тогтол нь түүнийг өргөжүүлэх үйл явц юм. Логикийн олон тодорхойлолтонд албаны мэдээлэлтэй логикийн энэ дүгнэлт ижил байдаг.Энэ албаны зүй тогтол нь хүний нарийн учир бүхий энгийн ялгааны логикийн ойлголтонд дүйцүүлэхгүй. Бэлэгдэлийн зүй тогтол нь албаны тохиргоог логикийн тэмдэгтийн дүгнэлтийн өөр судалгаа байна. Бэлэгдэлийн зүй тогтолыг салбарын бүтэц логик ба багшлах зүй тогтол гэж 2 хуваадаг. Тооны зүй тогтол онол ба давтамж загварын онолын баримт нь тусгай өөр хэсгүүдтэй бэлэгдэлийн зүй тогтолыг өргөжүүлэх үйл явц юм. Логикийг ерөнхийд нь албаны ямар нэг үндэслэлтэй шалтгааны төрлийн хэлбэрийг логик төлөөлөх ба анализ хийхийг зөвшөөрдөг.Орчин үеийн албаны зүй тогтол ба Аристотелийн уламжлалт зүй тогтолын хооронд харьцааны үндсэн ялгаа байна. Дүгнэлтэнд хэрэглэхдээ түүнийг агуулгийн логикт хийх хэлний тогтсон хэл зүйн дүрэм тухайн өгүүлбэрийг төлөөлөн үзүүлдэг. Философийн үүднээс хандана зүй тогтол хэлбэрийн ойлголтыг анхаарах бол логикийн хэлэнд англи өгүүлбэрүүдийг орчуулах хэлбэр гэж үзнэ. Энэ нь утгын логикийн хэлбэр гэж үздэг. Тэр ердийн хэлний заах өгүүлбэрүүдийн нэр тодорхойгүй дүгнэлтэд тэдний хэрэглээ бий болох ба хэлбэр нь хэцүү төвөгтэй байдлын нилээд олон зүйлийг харуулах шаардлагатай байдаг. Энэ нь эхлээд юниверсал тоо ба хэмжээ илэрхийлэх эсвэл стандартын төрлийн илэрхийллүүдээр хоёрдмол утгатай байдаг. Өөр логикийн байрлалуудыг логикийн холбоонуудтай нэр томъёонд холбох, тэдгээр холбоонуудыг солих ба хэл зүйн хэсгүүдээр бүрддэг. Өгүүлбэрийн зарим нэг хэсгүүдийг схемчилсэн хүснэгтүүдээр сольсон байх шаардлагатай. Эрт үеүдэд дээрх хэлбэрийн төрөл логикт чухал байр суурь эзэлдэг. Аристотелийн өмнө prior хувьсгалчуудын танилцууулгад Аристотелийн аугаа их бүтээлүүдийг Жан Лукас хэлэхдээ хувьсгал үеүүдийн заримд зүйлд ашиглана.Логикийн зарчимуудад схемчилсэн нэр томъёонууд үг хэллэгүүдээр зөвхөн логикт тохирсон байна. Логикийн нэр томъёонд дүгнэлтийн асуулгыг газарын байршилын a,b,c хүснэгтээр үзүүлдэг юм. Орчин үеийн албаны зүй тогтол ба Аристотелийн зүй тогтол нь тэдгээр өгүүлбэрүүдийн хоорондийн ердийн харьцаа логикт тэдгээр нь анализ үүсгэнэ. Уламжлал үзэлд,тэр нь анкеттэй байна.Нэмэлт хэмжигдэхүүн нь Өгүүлбэрийн субъект эсвэл батлах хэлбэрийн тэмдэг байна.