Либерализм (Латин: liberalis - эрх чөлөө) - улс төрийн анхны үзэл суртал бөгөөд Ж. Локк, Т. Гобсс, А. Смит, Ш. Монтескью нар үндэслэсэн. Аж үйлдвэр хөгжиж, анхны хөрөнгөтөн анги үүссэн үетэй давхцан гарч ирсэн. Гол үзэл санаа - хувь хүний эрх чөлөөг дээдлэх явдал түүний сургаалийн үндсэн дэвсгэр мөн. Гол үнэт зүйлс:

  • хүний эрх чөлөөг ханган хамгаалах
  • төрийн оролцоог хязгаарлах - “шөнийн харуулын үүрэг”;
  • ардчилал бол тулгуур үнэт зүйл;
  • зах зээлийн тогтолцоо;
  • парламентат ёс;
  • олон ургальч үзэл;
  • хүн бүр хууль шүүхийн өмнө тэгш байх явдлыг хүндэтгэнэ.

Нийгмийн хөгжлийн явцад бодит амьдралд бүрэн амьдралд бүрэн хэрэгжих бололцоо хязгаарлагдмал байснаас шалтгаалан 1930-аад оноос зарим нэг зүйлийг шинэчлэн неолиберализм болж дэвшигдэн тавигдаж төрийн нийгэм-улс төрийн оролцоог өргөжүүлэх үйл явцыг дэмжсэн байна.

Stub icon

Энэ улс төрийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.