Космологи

Космологи (грек хэлнээс: κοσμολογία (космология, κόσμος (космос) + λογος (логос) үг, шалтгаан, төлөвлөгөө) нь ертөнцийн бүтэц, мөн чанар, түүхийг математикийн үүднээс судладаг шинжлэх ухаан юм.