Кино театр

— «Кинотеатр» гээд холбогдов —
Австралийн нэгэн кинотеатр.

Кино театр бол кино үзэхэд зориулагдсан газар (ихэвчлэн барилга) юм.