Кидан хэл

Киданчууд(Хятан)их бага гэсэн 2 төрлийн бичигтэй байсан.Эдгээр нь одоог хүртэл бүрэн тайлагдаагүй

Хятан улсыг үндэслэгч Елюй Абужи (Амбагян) 929 онд энэ үсгийг анх үндсэлэжээ.Хятад хананаас гаралтай.Ихэнхдээ дүрс хэрэглэж байсан гэгдэх боловч үсэг хэрэглэж байсан ч байж болох юм.

  • Бага бичиг(Хятад нэр)

Ельюй Абужийн дүү Елюй Диэла 924-925 Уйгур хэл бичгээс гаралтай.