Капитал гэж урт хугацаанд үйлдвэрлэлийн процесст ашиглагдаж, хүний хөдөлмөрийн үр дүнд бий болсон, өмчлөгч эзэндээ байнгын орлого оруулж байдаг үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг хэлнэ.Капиталыг 3 ангилдаг үүнд:1.биеийн хөдөлмөрийн капитал

2.мөнгөн капитал

3.үндсэн ба эрэлтийн капитал хамаарна.