Интеграл тоолол — Интеграл гэдэг нь нийлбэр гэсэн утгатай. Тиймээс Интегралаар нийлбэр боддоход ашигладаг. Харин Интегралыг тооцохдоо уламжлалын урвуу үйлдлээр тооцдог.

интеграл боддог веб сайт https://www.symbolab.com/

Stub icon

Энэ математик анализийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.