Илрэл гэдэгт геологийн судалгаагаар шинээр нээгдсэн, олборлоход эдийн засгийн хувьд үр ашигтай эсэх нь тогтоодоогүй байгаа аливаа хүдрийн хуримтлалыг хамруулан ойлгодог. Зарим илрэл нь геологийн судалгааны явцад хүдрийн нөөц хэмжээгээрээ эдийн засгийн үр ашиг өгөхүйц орд болдог бол зарим нь ашигт компонентийн хувьд ядуу агуулгатай, эдийн засгийн үр ашиг өгөх нөөцгүй болох нь батлагддаг.Тийм илрэлийг судлаачид минералогийн хувьд сонирхолтой илрэл гэж нэрлэдэг.