Зохиолч (Латин: auctor) гэдгийг өргөн утгаар "ямар нэг зүйлийг анх үүсгэн, бий болгогч хүн" хэмээн тодорхойлдог ба зохиолч байх нь уг хийсэн бүтээлийнхээ өмнө хариуцлага хүлээх үүрэгтэйг харуулна. Нарийвчлан тодорхойлбол, ямарваа бичгийн бүтээлийг үүсгэн бий болгогчийг зохиолч гэнэ.