а. Хүнийг төрөхөд анх өгсөн албан ёсны нэр; б. [хэл шинжлэл] Хүн, амьтан, юм үзэгдэл хийгээд бодит тодорхой, ерөнхий хийсвэр аливаа ухагдахууныг заан илэрхийлсэн үг жишээ: нар, сар, ном, дэвтэр