Ердийн дифференциал тэгшитгэл

Математикт ердийн дифференциал тэгшитгэл гэж нэг хувьсагчийн функц агуулсан дифференциал тэгшитгэлийг хэлнэ.