Дуудлага (радио холбоо)

Сонирхогчийн радио станцаар ажиллах эрхийн бичгийг үндэслэн дуудлага өгдөг. Дуудлага нь үсэг, тоо, үсэг гэсэн дараалалтай байдаг. Тооны өмнөх үсэг аль улсынх болохыг, тоо нь тухайн улсын аль бүсийнх болохыг, тооны дараах үсэг нь тухайн хүнийг төлөөлдөг. Жишээ нь: JT1AA гэсэн дуудлагын JT нь Монгол улсыг, 1 нь Улаанбаатар хотыг, AA нь тухайн хүнийг тодорхойлж байгаа бөгөөд энэ нь хаана ч давхцдаггүйгээрээ онцлогтой.