Open main menu

Давтамж - Давтамж гэдэг нь цаг хугацааны нэгжийн үйл явдлын тоог хэмждэг. Давтамжийг тооцоолохын тулд хугацааны интервалыг тодорхойлж, үйл явдлын давтамжийг олон удаа давтаж, энэ хэмжээ нь хугацааны интервалаар хуваагдана.

Физикийн тоо хэмжээ
Нэр Давтамж
Томьёоны тэмдэглэгээ
Тоо хэмжээ- ба
нэгжийн систем
Нэгж Хэмжээс
СИ Гц T−1

Квант механикт усны долгионы функцийн хэлбэлзлийн давтамж энэ төлөвийн энергийг илэрхийлэх ба ингэснээр нэгжийн тогтолцоо нь давтамж ба энерги Тэдгээр нь ижил нэгжээр илэрхийлэгддэг. Өөрөөр хэлбэл, давтамж ба энергийн хоорондох хөрвөлтийн коэффициент - Е = hν тэгшитгэл дэх Planck тогтмол нь 1 юм.

Мөн давтамжаас дууны хурдан удаан нь хамаардаг. Хэлбэлзэж буй хэсгийн 1сек-д хийж байгаа хэлбэлзлийн тоог хэлнэ. Давтамж их байх тусам,өөрөөр хэлбэл нэг хоромд болох мөчлөгийн тоо олон байх тусам өгөгдөл дамжих хурд ихсэн.