Гүйцэтгэлийн аудит

АДБОУС 3100: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ - Засгийн газрын үйл ажиллагаа, хөтөлбөр, байгууллагуудыг сайжруулах зорилгоор арвич хямгач, үр ашигтай, үр нөлөөтэй байх гурван зарчмын аль нэг ба заримынх нь байр сууринаас хараат бус, бодитой шалгадаг шалгалт юм.

ISSAI 100. 40 дэх заалт Гүйцэтгэлийн аудит нь арвилан хэмнэлт, үр ашиг, үр нөлөөг шалгахад чиглэгддэг бөгөөд үүнд дараахь зүйл хамаарна:

(а) захиргааны зохистой зарчим, практик, менежментийн бодлогын дагуу захиргааны үйл ажиллагааны арвилан хэмнэлтийг шалгах аудит;

(б) хүн хүч, санхүүгийн болон бусад нөөц ашиглалтын үр ашгийг шалгах, үүний дотор мэдээллийн тогтолцоо, гүйцэтгэлийн хэмжүүр, хяналт шинжилгээний журам, дутагдлаа арилгах талаар шалгагдагч байгууллагын гүйцэтгэж буй ажлыг шалгах аудит;

(в) шалгагдагч байгууллагын үйл ажиллагаа нь тавьсан зорилтын биелэлттэй харьцуулахад хэр үр нөлөөтэй байгааг шалгах аудит, ба төлөвлөсөн үр өгөөжтэй харьцуулахад үйл ажиллагааны бодит үр өгөөж ямар байгааг шалгах аудит