Хайгуулын ажлын үр дүнгээр тогтоож, газрын хэвлийн орших байдлаар нь тооцоолсон ордын нөөцийг геологийн нөөц гэнэ.

Мөн үзэх Засварлах