Геодезийн шинжлэх ухаан нь дэлхийн хэлбэр хэмжээ түүний гадаргийн шилжих хөдөлгөөн мөн газрын гадаргын багахан хэсгийг зураг болгон үзүүлэх зорилгоор нар сар од хиймэл дагуул газрын зургийн багаж хэрэгслийн тусламжтай тухайн цэгийн байрлал өндөр, хүндийн хүчний хурдатгалыг хэмжин тодорхойлж математик боловсруулалт хийх цогцолбор үйл ажиллагааг судалдаг шинжлэх ухаан юм.