Бернуллийн туршилт

Магадлалын онол болон статистикт, Бернуллийн туршилт (Англи: Bernoulli trial) гэдэг нь үр дүн нь "амжилттай", эсвэл "амжилтгүй" гэсэн хоёр боломжоос санамсаргүйгээр сонгогддог туршилтыг хэлнэ.

  • Зоос сүлд-ээрээ буусан уу?
  • Шинэ төрсөн хүүхэд охин уу?
  • Тэр хүн ногоон нүдтэй байсан уу?
  • Хэрэглэгч бүтээгдэхүүнийг худалдан авахаар шийдсэн үү?
  • Иргэн тодорхой нэр дэвшигчийн төлөө саналаа өгөхөөр шийдсэн үү? зэрэг...

Математик тодорхойлолт

засварлах

Математикт Бернуллийн туршилтыг s буюу "амжилттай", f буюу "амжилтгүй" гэсэн хоёр утгаас бүрдэх   хэмээх түүвэр огторгуйгаар тодорхойлж болно. Өөрөөр хэлбэл,  . Тэгвэл X буулгалтыг уг түүвэр огторгуйд   функц биелдэг байхаар санамсаргүйгээр сонгож болно. Энгийнээр илэрхийлбэл,

 

p нь 1 үзэгдэл ажиглагдах магадлал, 1 − p нь 0 үзэгдэл ажиглагдах магадлал (X-ийн магадлалын тархалт) гэвэл түүний X-ийн хүлээлтийн утга болон вариант нь

 
  болно.

X-ийн стандарт хэлбэлзэл нь   гэж энгийнээр илэрхийлэгдэнэ.

Мөн үзэх

засварлах