Аялга нь тухайн хэлний дуудлага буюу интонаци юм.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.