Ачаалах хугацаа/load time/ Хөрвүүлэлт хийж байх үед процесс нь санах ойн хаана байрлах нь тодорхойгүй бол хөрвүүлэгч байршлыг нь шилжүүлж болдог код-ыг үүсгэдэг. Энэ тохиолдолд процесс хаана байрлах нь программыг ачаалах үед тодорхойлогдоно. Хэрвээ эхний хаяг өөрчлөгдвөл энэ өөрчлөгдсөн утгыг оруулахын тулд зөвхөн хэрэглэгчийн кодыг ачаалахад болно. Хөрвүүлэлтийн хугацаа, ачаалах хугацаа ба хаяглалтын аргууд нь логик болон физик хаягуудтай адил зохион байгуулагдана. Харин програмын биелэлтийн хугацаан дахь хаяглалт логик болон физик хаягуудад ялгаатай. Энэ тохиолдолд логик хаягыг виртуал хаягт хамааруулж үзнэ. Програмын бий болгодог бүх логик хаягуудыг логик хаягын хэмжээ гэнэ, эдгээр логик хаягуудтай тохирч байх бүх физик хаягуудыг физик хаягийн хэмжээ гэнэ. Иймээс програм биелэлтийн хугацаанд болох хаяглалт өөр өөр байдаг. Ерөнхийдөө компьютерт санах ойн удирдах байгууламж нь (англиар: Memory management unit) санах ойн хийсвэр болон физик хаягуудыг хөрвүүлдэг. Санах ойн удирдах байгууламж хөрвүүлэлтээ хийхээс өмнө санах ойн хаягийг хийсвэр хаяг заах ба хөрвүүлэлт хийсний дараа бодит хаяг заана.

Ерөнхийдөө компьютерт санах ойн удирдах байгууламж нь (англиар: Memory management unit) санах ойн хийсвэр болон физик хаягуудыг хөрвүүлдэг. Санах ойн удирдах байгууламж хөрвүүлэлтээ хийхээс өмнө санах ойн хаягийг хийсвэр хаяг заах ба хөрвүүлэлт хийсний дараа бодит хаяг заана. Бд