Асфер линз

Асфер (гре. α, а - үгүйсгэлийг илтгэх угтвар, гре. σφαῖρα, sphere - бөмбөг) линз - нэг эсвэл хоёр тал нь хоёулаа сфер бус гадаргуутай.

Нэг тал асфер гадаргуутай линз.

Оптикт ашигладаг асфер гадаргууг хоёр үндсэн бүлэгт хувааж болно:

  1. симметрийн тэнхлэгтэй гадаргуу;
  2. хоёр симметрийн хавтгайтай эсвэл симметргүй гадаргуу.