Аргиллизаци — галт уулын процессийн дараа нам температурт, үндсэн эрдсүүд шаварлаг эрдсүүдтэй холилдох метасоматик процесс.