Аналитик геометр

Аналитик геометр (англ. Analytic geometry) нь геометрийг алгебрын зарчмуудыг ашиглан судалдаг салбар бөгөөд орчин үед алгебрлиг геометр болон хөгжиж байна. Ихэвчлэн тэгш өнцөгт координатын систем ашиглан, геометрийн дүрсүүдийн хоорондох тоон хамаарлыг алгебрын аргаар илэрхийлэн судалдаг.

Тэгш өнцөгт координатын систем