Амплитуддолгиолог эсвэл хэлбэлзсэн хөдөлгөөний, дундаж утгаас гажих (холдох) максимум утга. Сөрөг биш скаляр хэмжигдхүүн.

Синусоид хэлбэлзэл. y — долгионы амплитуд, λ — долгионы урт.

Амплитуд — биетийн, тэнцвэрт байдлаас өөрчлөгдөх өөрчлөлтийн максимум утгын модуль гэж мөн тодорхойлдог. Жишээ нь:

  • биетийн механик хэлбэлзлийн (утас эсвэл пүршин дээрх долгион) хувьд, амплитуд зай ба уртыг хэмжих нэгж буюу метрээр хэмжигдэнэ.
  • дууны долгионы хувьд амплитуд нь долгион дахь агаарын даралт юм. Дууны долгионоор үүсгэгдэх агаарын даралтыг дууны даралт гэнэ.
  • цахилгаан соронзон цацралын хувьд, амплитуд нь цахилгаан ба соронзон орны цэнэгийн утгатай тэнцэнэ.