Алтан гадас одон

Алтан гадас

ᠠᠯᠲᠠᠨ
ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ
ᠣᠳᠤᠨ

Одон

Одонгийн бүч, 1961 он хүртэл

Одонгийн бүч, 1961 оноос хойш

Алтан гадас нь БНМАУ-ын үед анх бий болсон Монгол Улсын төрийн одон юм. 1990 оны 06 дугаар сарын 30-нд БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 148 дугаар зарлигаар батлагдсан ”БНМАУ-ын цол, тэмдэг, одон, медалийн дүрэм”-д бичигдснээр "Алтан гадас" нь одонгийн зэрэглэлээр 4 дүгээрт бичигддэг.