Азимут гэж тухайн радарын байршлын цэгээс урьдчилан тогтоосон шулуун болон целийн чиг хоорондын өнцгийг хэлнэ.азимут өнцөгийг жинхэнэ ба соронүон гэж ангилна.