Азимут

Азимут гэж тухайн радарын байршлын цэгээс урьдчилан тогтоосон шулуун болон целийн чиг хоорондын өнцгийг хэлнэ. Азимут өнцөгийг жинхэнэ ба соронзон гэж ангилна.

Азимут (биеийг дайрсан урд болон хойд зүгийг татсан шулуунтай парралел цэгээс 2 дахь биетэй цагийн зүүний дагуу үүсгэх өнцөг) болон аттитуд (өндөр)