Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.


Ажиллах хүч гэж хөдөлмөр эрхлэх насны хүмүүс буюу 16-64 насны, хөдөлмөрийн чадвартай, ажилтай болон ажилгүй бүх хүмүүсийг хамруулан авч үздэг. Ажиллах хүчинд 16 наснаас доош буюу хүүхэд, ажил эрхлэх боломжгүй хүн буюу хөдөлмөрийн чадвараа алдсан хүн, 64-ээс дээш насны хүн буюу тэтгэвэрт гарсан хүнийг хамруулдаггүй.