II Абдулла (1495–1551) — 1540–1552 оны Бухарын эзэн, Шибаны удмын хан.